Overføring av konfirmanter i "gamle" labOra MenighetI Medarbeideren 

 
Ved overføring av konfirmanter må konfirmantene ligge i en gruppe som ligger på menighet/sokn nivå i Medarbeideren, ikke på fellesrådsnivå. 

Dersom konfirmantkullet har blitt konfirmert på flere gudstjenester er det greiest å gruppere konfirmantene etter konfirmasjonsgudstjeneste og overføre dem i puljer pr. gudstjeneste. 

Velg konfirmantene som du skal overføre.

Klikk på knappen «Eksporter/Importer» og deretter «Overfør til Menighet»

Deretter går en inn i LabOra Menighet

 

 

 

 

 

 

 

 

I LabOra Menighet


Stå i den aktuelle kirkeboken og start programmet for å hente konfirmanter ved å klikke på

knappen  i knapperaden.

Da kommer vinduet under opp.

Hvis ikke vinduet kommer opp se nede i høyre hjørne med klokken etter ikonet

 - Høyreklikk på dette og velg «Åpne».

 

For å hente inn konfirmantene klikk «Hent»

Dersom alle konfirmantene hadde samme konfirmasjonsgudstjeneste kan en klikke «Merk alle» og deretter «Sett sted og dato for konfirmasjon».

En legger da inn dato og sted for konfirmasjonen til konfirmantene og klikker ok.

Deretter klikker en «Lagre til kirkebok»

Da blir konfirmantene lagt inn i den aktuelle kirkeboken og kan derfra overføres videre til e-kirkebok om ønskelig.

 

 

 

 

 

OVERFØRING FRA LABORA MENIGHET TIL E-KIRKEBOK

 

Når du logger deg inn i LabOra Menighet vil du nede i venstre hjørne se en oversikt på hvor mange poster som ikke er over ført til e-Kirkebok – se bildet under.

Dersom du høyreklikker på denne oversikten kan du selv sette fra datoen som dette skal vise fra (som standard er det 01.03.14).

Første steg for å overføre poster til e-Kirkebok er å merke de postene som skal overføres. Postene velges med å klikke på knappen merket med rødt under (For å velge flere poster hold CTRL-knappen på tastaturet inne mens du klikker)

Når posten/ene som skal overføres er markert har en to alternative måter å overføre postene på.

Alternativ 1: Klikk på ikonet med symbolet til DNK i knapperaden. (se under)

Alternativ 2: Høyreklikk på den aktuelle posten og da får en opp menyen under:


Her velger en «Overfør e-Kirkebok». Postene blir da overført til e-Kirkebok

Sjekk status på overføringer

I oversiktsbildet i LabOra Menighet er det tre kolonner (se bildet under) som viser status på overføring gjort fra LabOra Menighet.

Estatus – som viser statusen på overføringen («Overført – ok», «Feil», «I kø», «Sendt – status ukjent»)
Overført – viser tidspunkt for overføringen
Melding overføring – gir en forklaring ved eventuelle feil i overføringen

Sjekk transaksjoner til e-Kirkebok

Det er også lagt til en mulighet for å sjekke hvilke transaksjoner som er gjort til e-Kirkebok og statusen på disse overføringene. Dette finner en under Verktøy – Vis eKirkebok transaksjoner (se under).

Under ser en skjermbildet som da vises.

 Tilbake